Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viatoffifee toffifee
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viatoffifee toffifee
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny viatoffifee toffifee
5033 0656 500
2111 4fec 500
Reposted fromzie zie viatoffifee toffifee
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viatoffifee toffifee
1672 f2bb
Reposted fromfriends friends viatoffifee toffifee
9975 b674 500

thenocturnalstoner:

Pretty much both || @cocaiined

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatoffifee toffifee
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee
4548 bd8d
Reposted fromfilmowy filmowy viatoffifee toffifee
3862 f26b 500
Reposted from0 0 viatoffifee toffifee
Najpiękniejsze są dni , kiedy potrafimy być tak po prostu bezgranicznie szczęśliwi i sami nie wiemy z jakiego powodu.
— (via cheerful-human)
2391 6056 500
Nie żałuję mojej przeszłości, żałuję czasu, który poświęciłem na niewłaściwe osoby.
— Wiz Khalifa (via relewanty)
2395 029b
7893 b202 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viatoffifee toffifee
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viatoffifee toffifee
6804 008a 500

Shadows, John Cassavetes, 1959

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
3919 021b 500
Reposted fromiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl